Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 29/2021 rd Plenum Onsdag 24.3.2021 kl. 14.02—14.58

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 14.58. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.02—14.58). 

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 17/2021 rd enligt betänkadet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2021. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 189/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.3.2021. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 25.3.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 14.58.