Senast publicerat 25-04-2022 12:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 31/2022 rd Plenum Torsdag 24.3.2022 kl. 16.01—18.15

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 18.15. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.01—17.57) och andre vice talman Juho Eerola (17.57—18.15). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-15304Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om användningen av anslag i kristider (Mikko Lundén saf)

Muntligt spörsmålMFT 48/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om regeringens ramförhandlingar (Kai Mykkänen saml)

Muntligt spörsmålMFT 49/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om inkvartering av flyktingar från Ukraina (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 50/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om att hjälpa flyktingar från Ukraina (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 51/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om att hjälpa ukrainarna (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 52/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om åtgärder mot rasism i läroinrättningar (Merja Mäkisalo-Ropponen sd)

Muntligt spörsmålMFT 53/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om det nordiska samarbetet i säkerhetspolitiken (Pasi Kivisaari cent)

Muntligt spörsmålMFT 54/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8. Muntlig fråga om åtgärder mot rasism (Inka Hopsu gröna)

Muntligt spörsmålMFT 55/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9. Muntlig fråga om att trygga personalresurser i den offentliga sektorn (Katja Hänninen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 56/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.10. Muntlig fråga om vårens abiturienter (Mikko Ollikainen sv)

Muntligt spörsmålMFT 57/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

BerättelseB 17/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4. Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Utskottets eget ärendeEÄ 48/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslagen till uttalanden i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 48/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5. Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

6. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 6/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

7. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

Regeringens propositionRP 12/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 109/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Regeringens propositionRP 112/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 11/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.3.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.15.