Plenarprotokollets huvudsida
PR
32
2021 rd
Plenum
Fredag 26.3.2021 kl. 13.03—20.32
Plenum började kl. 13.03. Plenum avbröts kl. 14.48. Plenum fortsatte kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 20.32. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.03—14.48, 15.00—15.04 och 17.00—18.59) och förste vice talman Tarja Filatov (15.04—17.00 och 18.59—20.32). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362488
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 25.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 39, 40/2021 rd. Propositionen RP 39 tas till remissdebatt i detta plenum. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 53, 55, 58, 62, 65, 68, 70, 71, 74–85, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 102, 119/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-362312
Förslag om misstroende 26.3.2021
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 34/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård upphävs till den del den gäller avvikelse från tidsfristerna inom mentalvårdstjänster för barn och unga och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 261/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.3.2021. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på söndag 28.3.2021 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 20.32. 
Senast publicerat 26-03-2021 21:34