Senast publicerat 25-04-2022 13:00

Plenarprotokollets huvudsida PR 32/2022 rd Plenum Tisdag 29.3.2022 kl. 14.00—21.30

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.30. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—15.58 och 17.58—21.30) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.58). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-15939Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.3.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 31-35/2022 rd. 

3. Aktuell debatt om det internationella samfundets reaktioner på Rysslands attack

DebattinitiativDI 9/2022 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4. Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 109/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 109/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Regeringens propositionRP 112/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 112/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 11/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 6/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

Regeringens propositionRP 12/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 241/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 241/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 217/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 217/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 17/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 17/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 4/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Lagmotion med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

LagmotionLM 13/2022 rdJari Kinnunen saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

15. Lagmotion med förslag till lag om fastighetsförvärv av personer och sammanslutningar utanför EU och Efta

LagmotionLM 16/2022 rdSuna Kymäläinen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

16. Lagmotion med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

LagmotionLM 17/2022 rdMari Rantanen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

17. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 85 § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 18/2022 rdJuha Mäenpää saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 30/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2022. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 232/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2022. 

20. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.3.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.30.