Plenarprotokollets huvudsida
PR
33
2021 rd
Plenum
Söndag 28.3.2021 kl. 12.00—17.13
Plenum började kl. 12.00. Plenum avbröts kl. 14.26. Plenum fortsatte kl. 14.35. Plenum avbröts kl. 16.05. Plenum fortsatte kl. 16.16. Plenum avslutades kl. 17.13. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (12.00—14.00, 15.58—16.05 och 16.16—17.13) och andre vice talman Juho Eerola (14.00—14.26 och 14.35—15.58). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362620
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.13. 
Senast publicerat 29-03-2021 11:19