Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 33/2021 rd Plenum Söndag 28.3.2021 kl. 12.00—17.13

Plenum började kl. 12.00. Plenum avbröts kl. 14.26. Plenum fortsatte kl. 14.35. Plenum avbröts kl. 16.05. Plenum fortsatte kl. 16.16. Plenum avslutades kl. 17.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (12.00—14.00, 15.58—16.05 och 16.16—17.13) och andre vice talman Juho Eerola (14.00—14.26 och 14.35—15.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362620Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringens propositionRP 39/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 6.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.13.