Plenarprotokollets huvudsida
PR
34
2021 rd
Plenum
Tisdag 6.4.2021 kl. 14.05—17.30
Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 17.30. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.05—15.58) och förste vice talman Tarja Filatov (15.58—17.30). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-363700
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 31.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 41-43/2021 rd. Propositionerna RP 42 och 43 tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Återtagande av regeringens proposition
Statsrådet har 31.3.2021 återtagit regeringens proposition RP 39/2021 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av ärendet. 
2.3
Övriga meddelanden
Statsrådets har 29.3.2021 överlämnat statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum (Ö 5/2021 rd). 
2.4
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020 (B 7/2021 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 34/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 176/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.30. 
Senast publicerat 09-04-2021 14:07