Plenarprotokollets huvudsida
PR
35
2021 rd
Plenum
Onsdag 7.4.2021 kl. 14.01—15.57
Plenum började kl. 14.01. Plenum avbröts kl. 14.29. Plenum fortsatte kl. 14.45. Plenum avslutades kl. 15.57. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—14.29 och 14.45—15.57). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364061
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 6.4.2021 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning. Remissdebatt om förslaget förs i detta plenum. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020 (B 1/2021 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till nästa plenum 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2021. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.4.2021 kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 15.57. 
Senast publicerat 07-04-2021 19:25