Plenarprotokollets huvudsida
PR
38
2021 rd
Plenum
Fredag 9.4.2021 kl. 13.00—14.20
Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 13.34. Plenum fortsatte kl. 14.15. Plenum avslutades kl. 14.20. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.34 och 14.15—14.20). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364819
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 8.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 44-50/2021 rd. 
2.2
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 8.4.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 1/2021 rd: Statrådets utbildningspolitiska redogörelse. 
2.3
Övriga meddelanden
Statsrådets har 8.4.2021 överlämnat statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 6/2021 vp). 
2.4
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 59, 86, 88, 92, 93, 95, 98, 99, 101, 103–118, 120–126, 128–136, 138–141, 143, 145–150, 154, 160, 165, 168/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
2.5
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 7.4.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 21-32/2021 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad 28.3.2021 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 
Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.4.2021. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.4.2021 kl. 14.30. Plenum avslutades kl. 14.20. 
Senast publicerat 13-04-2021 09:16