Plenarprotokollets huvudsida
PR
39
2021 rd
Plenum
Fredag 9.4.2021 kl. 14.30—14.33
Plenum började kl. 14.30. Plenum avslutades kl. 14.33. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.30—14.33). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364827
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2021. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.33. 
Senast publicerat 09-04-2021 16:28