Plenarprotokollets huvudsida
PR
40
2021 rd
Plenum
Onsdag 14.4.2021 kl. 14.00—18.30
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—16.00 och 17.57—18.30) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.57). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-365687
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 19/2021 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 18/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.30. 
Senast publicerat 14-04-2021 19:55