Plenarprotokollets huvudsida
PR
41
2021 rd
Plenum
Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.26. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—18.01) och andre vice talman Juho Eerola (18.01—18.26). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366198
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 90, 142, 151–153, 155–159, 163, 164, 166, 167/2021 rd har anlänt till riksdagen. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Matti
Vanhanen
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
kommunikationsminister
Timo
Harakka
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om lindrad beskattning (Mikko Lundén saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens halvtidsöversyn (Elina Lepomäki saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att avhjälpa vårdunderskottet (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder som gäller upprätthållande av arbetsförmågan (Heli Järvinen gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tillståndsprocesserna vid arbetsrelaterad inflyttning (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om anskaffning av Sputnik-vaccinet (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om den 100-åriga läropliktslagen (Jukka Gustafsson sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om situationen i Ukraina (Mikko Savola cent)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 32/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 15.4.2021 kl. 18.40. Plenum avslutades kl. 18.26. 
Senast publicerat 15-04-2021 21:13