Plenarprotokollets huvudsida
PR
42
2020 rd
Plenum
Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42
Plenum började kl. 14.01. Plenum avbröts kl. 16.08. Plenum fortsatte kl. 16.25. Plenum avslutades kl. 19.42. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—16.08 och 16.25—19.42). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294021
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 4/2020 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019 (B 2/2020 rd). 
2.3
Övriga meddelanden
Statsrådet har 27.3.2020 överlämnat statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen (Ö 10/2020 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-293917
Förslag till uttalande 30.3.2020
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 108/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 104/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-21. i proposition RP 2/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 1/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände protokollen och förklaringen i proposition RP 100/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.4.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.42. 
Senast publicerat 31-03-2020 12:00