Plenarprotokollets huvudsida
PR
42
2021 rd
Plenum
Torsdag 15.4.2021 kl. 18.39—18.58
Plenum började kl. 18.39. Plenum avslutades kl. 18.58. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (18.39—18.58). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366203
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (275/2021) upphävs till den del den gäller tillämpning av förordningen i landskapet Norra Savolax och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 41/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.58. 
Senast publicerat 15-04-2021 21:22