Plenarprotokollets huvudsida
PR
43
2021 rd
Plenum
Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00—15.03
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.03. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.00—15.03). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-366865
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 51-56/2021 rd. Propositionerna RP 52 och 53 tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 2/2021 rd om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. 
2.3
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 20/2021 rd till utskott. 
Övriga meddelanden
Statsrådet har 15.4.2021 överlämnat statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 7/2021 rd). 
Jouni Ovaskas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 11/2021 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mikko Kinnunens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 12/2021 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 255/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 16/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 5/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 18/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 41/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.03. 
Senast publicerat 20-04-2021 16:16