Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 5/2021 rd Plenum Tisdag 9.2.2021 kl. 13.59—19.32

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.32. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.57 och 18.00—19.32) och förste vice talman Tarja Filatov (15.57—18.00). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-348947Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 1-7/2021 rd till utskott. 

3.  Val av Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 9/2021 rd
Val

Riksdagen valde medlemmar och ersättare till Finlands delegation i Nordiska rådet. 

4.  Begäran om befrielse från ett uppdrag som ledamot i styrelsen för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor

Begäran om befrielseBEF 8/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2021 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Statsministerns upplysningSU 1/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 6/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 254/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 257/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 257/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 10.2.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.32.