Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 50/2020 rd Plenum Måndag 6.4.2020 kl. 16.36—20.46

Plenum började kl. 16.36. Plenum avbröts kl. 18.21. Plenum fortsatte kl. 18.29. Plenum avslutades kl. 20.46. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.36—18.21 och 18.29—20.46). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296048Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 36/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 36/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. och 4. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare

Regeringens propositionRP 37/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 39/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 40/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

Regeringens propositionRP 29/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 29/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 35/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 35/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 7/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 7/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 109/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 109/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 21/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 21/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 38/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.4.2020. 

12.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 13/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.4.2020. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 6.4.2020 kl 21.00. Plenum avslutades kl. 20.46.