Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 50/2021 rd Plenum Tisdag 4.5.2021 kl. 13.59—19.04

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.04. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.58 och 17.48—19.04) och förste vice talman Tarja Filatov (15.58—17.48). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-370460Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 30.4.2021 överlämnat regeringens proposition RP 73/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 21/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 68/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 56/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 73/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 72/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Regeringens propositionRP 60/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 60/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 43/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 43/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 254/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 254/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunallagen och 4 § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 242/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 242/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 249/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2021. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 5.5.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.04.