Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2020 rd Plenum Måndag 6.4.2020 kl. 21.00—22.24

Plenum började kl. 21.00. Plenum avslutades kl. 22.24. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (21.00—22.24). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296161Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 6.4.2020 överlämnat statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 18/2020 rd). Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 38/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 13/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 18/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 16/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Övrigt ärendeÖ 17/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.4.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 22.24.