Senast publicerat 03-06-2021 10:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 51/2021 rd Plenum Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00—20.07

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.00—14.58 och 17.30—19.59) och andre vice talman Juho Eerola (14.58—17.30 och 19.59—20.07). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-371034Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 och Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 (B 11-13/2021 rd). 

3.  Juhana Vartiainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 1/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som framtidsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjötrafiklagen

Regeringens propositionRP 54/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik och miljöcentralerna

Regeringens propositionRP 65/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 262/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 249/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 249/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 6.5.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.07.