Plenarprotokollets huvudsida
PR
54
2019 rd
Plenum
Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.55. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.00) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—16.55). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-268003
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 1/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 30/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019. 
12
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.55. 
Senast publicerat 25-10-2019 10:36