Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 61/2016 rd Plenum Tisdag 31.5.2016 kl. 13.59—17.32

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.32. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—15.59) och talman Maria Lohela (15.59—17.32) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-63275Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 26.5.2016 unionsärendena U 24-26/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 24, finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 25 och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 26. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015 (B 15/2016 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 88/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 91/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 89/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 67/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
LagmotionLM 24/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen

Regeringens propositionRP 33/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 33/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av landsvägslagen och banlagen samt vissa lagar som hör samman med dem

Regeringens propositionRP 49/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 49/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 73/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 71/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Regeringens propositionRP 61/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2016. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 35/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2016. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.6.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 17.32.