Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 61/2017 rd Plenum Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03—18.59

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 18.59. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.03—16.40) och talman Maria Lohela (16.40—18.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-129003Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016 (B 9/2017 rd). 

3.  Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030

Statsrådets redogörelseSRR 7/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Utbildningsstyrelsen och lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 31/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 31/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-27. i proposition RP 228/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. och 29. i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 228/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden

Statsministerns upplysningSU 3/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2017 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 72/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 107/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 107/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 1.6.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.59.