Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 62/2017 rd Plenum Torsdag 1.6.2017 kl. 15.59

1.  Namnupprop

2.  Muntlig frågestund

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula finansminister Petteri Orpo försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila jord- och skogsbruksminister Jari Leppä justitieminister Antti Häkkänen 

3.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Remissdebatt

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 6/2017 rdThomas Blomqvist sv m.fl. 
Remissdebatt

5.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

BerättelseB 9/2017 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Regeringens propositionRP 9/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2017 rd
Andra behandlingen

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna

Regeringens propositionRP 23/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 33/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2017 rd
Andra behandlingen

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

LagmotionLM 20/2017 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

10.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 10/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

11.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 11/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

12.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2016

BerättelseB 12/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

13.  Nästa plenum