Senast publicerat 21-07-2022 14:15

Plenarprotokollets huvudsida PR 64/2022 rd Plenum Tisdag 31.5.2022 kl. 14.00—18.23

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.23. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—16.54) och förste vice talman Antti Rinne (16.54—18.23). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-30043Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 43-46/2022 rd till utskott. 

2.2. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 24.5.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 57-63/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 81/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 55/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

Regeringens propositionRP 38/2022 rd
Regeringens propositionRP 57/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2022 rd och RP 57/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 34/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 34/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 56/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 56/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland samt lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och äddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Regeringens propositionRP 56/2021 rd
Regeringens propositionRP 18/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2022. 

13. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.23.