Senast publicerat 01-06-2022 16:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 65/2022 rd Plenum Onsdag 1.6.2022 kl. 13.59—14.56

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 14.56. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—14.42) och förste vice talman Antti Rinne (14.42—14.56). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-30408Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021 och Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021 (B 13, 20/2022 rd). 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 83/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland samt lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och äddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Regeringens propositionRP 56/2021 rd
Regeringens propositionRP 18/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

LagmotionLM 25/2022 rdJanne Sankelo saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Regeringens propositionRP 42/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2022. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 46/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.6.2022. 

9. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rdAnne Kalmari cent 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

10. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.6.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 14.56.