Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 68/2018 rd Plenum Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.30. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.59—15.30). 

En delegation under ledning av talmannen i Indiens parlament Sumitra Mahajan anlände för att följa plenum cirka klockan 14. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197897Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ny ledamot

Anmälan om ny ledamot. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 13.6.2018 unionsärendet U 36/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017 och Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017 (B 12, 16/2018 rd). 

2.4.  Valförrättning

Mikko Kärnäs uppdrag som riksdagsledamot har upphört och därför ska en ny medlem väljas till förvaltningsutskottet och till Finlands delegation i Nordiska rådet. I stället för Mirja Vehkaperä, som blivit ledamot av Europaparlamentet, ska en ny medlem väljas till kommunikationsutskottet. Fyllnadsval till de nämnda organen förrättas i plenum tisdagen den 19 juni 2018. Plenum börjar klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 11 den 19 juni 2018. 

3.  Olavi Ala-Nissiläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i framtidsutskottet

Begäran om befrielseBEF 47/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 86/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Regeringens propositionRP 85/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 87/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet

Regeringens propositionRP 84/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 57/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 57/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver

Regeringens propositionRP 78/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 78/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

Statsrådets redogörelseSRR 3/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 74/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 14/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 32/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 34/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

Regeringens propositionRP 75/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 58/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.30.