Senast publicerat 24-05-2021 16:56

Plenarprotokollets huvudsida PR 69/2018 rd Plenum Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52

Plenum började kl. 14.10. Plenum avslutades kl. 18.52. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.10—15.41 och 17.58—17.59), talman Paula Risikko (15.41—17.58) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.59—18.52). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2018-AK-198268Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Ledamot Paavo Väyrynen har den 12 juni 2018 anmält att han bildat en riksdagsgrupp med namnet Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä (kp), på svenska Medborgarpartiets riksdagsgrupp (mp). 

3.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 71/2018 rd
Val

Riksdagen valde Pertti Hakanen till medlem och Ulla Parviainen till ersättare i förvaltningsutskottet. 

4.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

ValVAL 72/2018 rd
Val

Riksdagen valde Olavi Ala-Nissilä till medlem i kommunikationsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 73/2018 rd
Val

Riksdagen valde Markku Rossi till ersättare i framtidsutskottet. 

6.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 74/2018 rd
Val

Riksdagen valde Antti Kurvinen till medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet. 

7.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 75/2018 rd
Val

Riksdagen valde Eerikki Viljanen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 41/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

Statsrådets redogörelseSRR 3/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017

BerättelseB 16/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 34/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. och 11.-12. i proposition RP 34/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 10. i proposition RP 34/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 74/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 14/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 74/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 10-11, 99/2016 rd, 52-53, 59, 86/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsskydd i Migrationsverket och lag om ändring av 83 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 32/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 32/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

Regeringens propositionRP 75/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 75/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 58/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 58/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

Regeringens propositionRP 147/2017 rd
Regeringens propositionRP 11/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

Regeringens propositionRP 66/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 66/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 45/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 63/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 180/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 13, 32/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Regeringens propositionRP 83/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 40/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.52.