Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 72/2017 rd Plenum Måndag 19.6.2017 kl. 12.02—17.04

Plenum började kl. 12.02. Plenum avslutades kl. 17.04. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.02—13.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—15.58) och andre vice talman Arto Satonen (15.58—17.04) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-133217Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 15.6.2017 unionsärendet U 34/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

Val

Riksdagen valde Ben Zyskowicz till ersättare i grundlagsutskottet. 

4.  Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Statsrådets meddelandeSRM 1/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 30/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 36/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 38/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

Regeringens propositionRP 266/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 55/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 62/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

11.  Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen

Statsrådets redogörelseSRR 2/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 40/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.6.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.04.