Senast publicerat 15-06-2022 19:48

Plenarprotokollets huvudsida PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.34. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.59—15.58), förste vice talman Antti Rinne (15.58—17.53) och andre vice talman Juho Eerola (17.53—18.34). En delegation under ledning av talmannen för Georgiens parlament Shalva Papuashvili anlände för att följa plenum. 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-33729Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Noora Koponens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 19/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3. Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 31/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jenni Pitko till medlem och Tiina Elo till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

4. Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 32/2022 rd
Val

Riksdagen valde Emma Kari till medlem i miljöutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 132/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 13/2020 rd, 20/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 49/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 49/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Regeringens propositionRP 36/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-33738
Förslag till uttalande 15.6.2022
Bilaga 7A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Statsrådets skrivelseSR 4/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Statsrådets redogörelseSRR 2/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
LagmotionLM 54/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12. Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022. 

16. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.6.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.34.