Senast publicerat 21-06-2022 07:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 74/2022 rd Plenum Torsdag 16.6.2022 kl. 16.01—19.54

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.54. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.01—17.53) och förste vice talman Antti Rinne (17.53—19.54). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-34293Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om EU:S sociala klimatfond (Jani Mäkelä saf)

Muntligt spörsmålMFT 123/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om att lindra beskattningen av förvärvsinkomster (Markku Eestilä saml)

Muntligt spörsmålMFT 124/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om tömningen av avloppsvatten från fartyg (Sandra Bergqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 125/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 33/2022 rd
Val

Riksdagen valde Emma Kari till medlem i kulturutskottet. 

4. Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Statsrådets redogörelseSRR 4/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till senast 2.12.2022. 

5. Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 32/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 47/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.6.2022 kl. 20.05. Plenum avslutades kl. 19.54.