Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 75/2018 rd Plenum Onsdag 27.6.2018 kl. 14.01—19.25

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.25. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—17.03), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.03—18.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.25). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-199752Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 73/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-41/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 73/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-41/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2018. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

Statsrådets redogörelseSRR 1/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 40/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-199755
Förslag till uttalanden 26.6.2018
Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 62/2017 rd, 16-17/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 34/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. och 11.-12. i proposition RP 34/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 10. i proposition RP 34/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Regeringens propositionRP 83/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 83/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 116. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021

Statsministerns upplysningSU 2/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 4/2018 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och lag om ändring av 1 kap. 32 § och 11 kap. 1 § i utsökningsbalken

LagmotionLM 28/2018 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

11.  Aila Paloniemis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 49/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

12.  Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017

BerättelseB 18/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2018. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.6.2018 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 19.25.