Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 75/2019 rd Plenum Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.45. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.03 och 19.59—22.01), förste vice talman Tuula Haatainen (16.03—18.02 och 22.01—22.45) och andre vice talman Juho Eerola (18.02—19.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-278837Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Finansutskottet har 3.12.2019 valt ledamot Esko Kiviranta till vice ordförande. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 35/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

LagmotionLM 36/2019 rdAntti Lindtman sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 35/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

Regeringens propositionRP 80/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 83/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 34/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 34/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats

InterpellationIP 2/2019 rd
Enda behandling

Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Regeringens propositionRP 86/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 86/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 74/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 74/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 44/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 36/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 36/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 70/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 70/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 32/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

Regeringens propositionRP 60/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 60/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 68/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 62/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 62/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner

LagmotionLM 24/2019 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Regeringens propositionRP 96/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 78/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 85/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens propositionRP 55/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019. 

26.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.12.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.45.