Senast publicerat 23-06-2022 09:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 77/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00—18.24

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.24. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.08 och 17.00—18.24) och talman Matti Vanhanen (15.08—17.00). Talmannen för Europaparlamentet Roberta Metsola anlände för att följa plenum. 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-34931Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 48-51/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning

Regeringens propositionRP 101/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd)

Icke stadfäst lagISL 1/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
LagmotionLM 37/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 88/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
LagmotionLM 54/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 62/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 86/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 60/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 50/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13. Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 32/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 47/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Regeringens propositionRP 67/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 85/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 14/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 54/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Regeringens propositionRP 13/2022 rd
MedborgarinitiativMI 2/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Regeringens propositionRP 35/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022. 

24. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.6.2022 kl. 18.35. Plenum avslutades kl. 18.24.