Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.56. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58 och 17.51—17.56) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.51). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279743Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Val av förste vice talman

ValVAL 50/2019 rd
Val

Riksdagen valde riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne till riksdagens förste vice talman. 

3.  Övriga meddelanden

Förste vice talmannens högtidliga försäkran. 

4.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279755
Skrivelse till republikens president
Bilaga 4A

Meddelande till republikens president om valet av förste vice talman. 

5.  Meddelanden

5.1.  Statsrådets meddelande

Statsrådet har 10.12.2019 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 2/2019 rd om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019. 

5.2.  Valförrättning

Val av medlemmar i riksrätten förrättas i plenum fredag 13.12.2019 klockan 13. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 12.12.2019 klockan 12. 

5.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 10.12.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 43-48/2019 rd till utskott. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282142
Ändringsförslag 11.12.2019
Bilaga 6A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 35/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2019 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2019 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 85/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 85/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 34/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 34/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

Regeringens propositionRP 80/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 83/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Interpellation om att ta hem finska medborgare eller Isis-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

InterpellationIP 3/2019 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

14.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 45/2019 rd
Val

Riksdagen valde Arto Pirttilahti till medlem och Anne Kalmari till ersättare i finansutskottet. 

15.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 46/2019 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem och Antti Kurvinen till ersättare i lagutskottet. 

16.  Fyllnadsval till försvarsutskottet

ValVAL 47/2019 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem i försvarsutskottet. 

17.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 48/2019 rd
Val

Riksdagen valde Pasi Kivisaari till medlem i framtidsutskottet. 

18.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

ValVAL 49/2019 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

19.  Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2019 rd
En behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

20.  Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 1/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 76/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning

Regeringens propositionRP 69/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 69/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Regeringens propositionRP 61/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 61/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 99/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Regeringens propositionRP 97/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

27.  Regeringens årsberättelse 2018Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

BerättelseB 3/2019 rd
BerättelseB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 71/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.12.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.56.