Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 82/2015 rd Plenum Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01—0.29

Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades kl. 00.29. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.01—11.58, 17.05—18.59 och 23.02—0.29), andre vice talman Paula Risikko (11.58—14.00 och 18.59—20.55) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—17.05 och 20.55—23.02) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-37043Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 78/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 78/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 77/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 77/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 76/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 76/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

Regeringens propositionRP 70/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2015 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-38074Bilaga 6A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd och lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 127/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 127/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 94/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2015 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-38075Bilaga 9A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
LagmotionLM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 99/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 99/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Regeringens propositionRP 118/2015 rd
BudgetmotionBM 1-362/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

14.1.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

14.2.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

14.3.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

14.4.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

14.5.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

15.  Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information

InterpellationIP 5/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.12.2015 kl. 10.00. Plenum avslutades klockan 00.29.