Senast publicerat 23-06-2021 18:22

Plenarprotokollets huvudsida PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.07. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.07). 

1.  Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 342, 343, 345, 349, 352, 353/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.2.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.6.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 52-55/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383774
Förslag till uttalande 23.6.2021 (Mia Laiho)
Bilaga 3A
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383776
Förslag till uttalande 23.6. (Arja Juvonen)
Bilaga 3B
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383777
Förslag till uttalande 23.6. (Sari Tanus)
Bilaga 3C
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände den underrättelse som avses i proposition RP 241/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1-50 i proposition RP 241/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 51 och 52 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandet förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 95/2021 rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionen TBM 1/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383789
Förslag till uttalande 23.6.2021
Bilaga 5A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 82/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 76/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd samt medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 7/2020 rd och AM 119/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 70/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 74/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2021. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 28.6.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.07.