Senast publicerat 29-06-2021 15:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00—13.23

Plenum började kl. 11.00. Plenum avslutades kl. 13.23. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (11.00—12.56) och förste vice talman Antti Rinne (12.56—13.23). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-384107Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Klimatårsberättelse 2021 (B 18/2021 rd). 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 37/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till medlem i grundlagsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 38/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till ersättare i utrikesutskottet. 

6.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 39/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till ersättare i ekonomiutskottet. 

7.  Fyllnadsval till revisorerna för Finlands Bank

ValVAL 40/2021 rd
Val

Riksdagen valde Tuula Väätäinen till ersättare i revisorerna för Finlands Bank. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 96/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 62/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Utskottets eget ärendeEÄ 4/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.6.2021. 

12.  Meddelanden

12.1.  Övriga meddelanden

Kanslikommissionen har i dag den 29 juni 2021 till riksdagen för behandling av ett ärende i plenum lämnat ett i 71 § 4 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän avsett utlåtande (Ö 9/2021 rd). 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.6.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 13.23.