Senast publicerat 02-07-2021 12:01

Plenarprotokollets huvudsida PR 88/2021 rd Plenum Fredag 2.7.2021 kl. 10.05—10.37

Plenum började kl. 10.05. Plenum avslutades kl. 10.37. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.05—10.37). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-384484Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 1.7.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 56-58/2021 rd till utskott. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 324, 334, 341, 344, 347, 348, 351, 354-367, 371/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 41/2021 rd
Val

Riksdagen valde Kim Berg till medlem och Ilmari Nurminen till ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 62/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 1/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 7.9.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 10.37.