Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 9/2021 rd Plenum Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00—21.46

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.46. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (14.00—15.59 och 17.58—20.00) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.58 och 20.00—21.46). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-351226Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har 11.2.2021 remitterat unionsärendena U 8-11/2021 rd till utskott. 

2.2.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 11.2.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 155-159/2020 rd, 1-8/2021 rd till utskott. 

3.  Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

InterpellationIP 1/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådets redogörelseSRR 6/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 251/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 243/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 17.2.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.46.