Senast publicerat 22-09-2022 20:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 98/2022 rd Plenum Torsdag 22.9.2022 kl. 9.59—19.47

Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 12.59. Plenum fortsatte kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.47. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (9.59—11.58), förste vice talman Antti Rinne (11.58—12.59 och 17.53—19.47) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.53). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-43636Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

InterpellationIP 3/2022 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

4.1. Muntlig fråga om utfärdandet av turistvisum till ryssar (Vilhelm Junnila saf)

Muntligt spörsmålMFT 139/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.2. Muntlig fråga om utfärdandet av turistvisum till ryssar (Jukka Kopra saml)

Muntligt spörsmålMFT 140/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.3. Muntlig fråga om att stänga östgränsen (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 141/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.4. Muntlig fråga om Fortums Uniper-affär (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 142/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.5. Muntlig fråga om statens ägarstyrningspolitik (Pia Lohikoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 143/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitet

Regeringens propositionRP 133/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 135/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning

Regeringens propositionRP 136/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 138/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 140/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 141/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 142/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 145/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 149/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen

Regeringens propositionRP 150/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 151/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 152/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

26. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 155/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 156/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av nationella konstinstitutioner och om ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 157/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

30. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 158/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 159/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

Regeringens propositionRP 160/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 161/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

34. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 162/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

35. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 163/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

36. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 164/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

37. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Regeringens propositionRP 165/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

38. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

39. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 167/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

40. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

41. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

42. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

43. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 171/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

44. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 172/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

45. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 173/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

46. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 174/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

47. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag

Regeringens propositionRP 175/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

48. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 176/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

49. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

50. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

51. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 179/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

52. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

53. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna

Regeringens propositionRP 181/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

54. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Regeringens propositionRP 182/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

55. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 183/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

56. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 27.9.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.47.