Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 240/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Ledamot Pirttilahti. 

Debatt
18.48 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on käsittelyssä esitys uusiutuvan energian lähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta ja sen päättämisestä. Eli sähkön uusiutuvalla energianlähteellä on ollut tuki, varsinkin metsähakkeella suhteessa juurikin turpeeseen, niin että bioenergialla tuotettu energia on aina edullisempaa kuin muun muassa turpeella tuotettu. Kun tällä hetkellä päästökauppahinta ja muut toimenpiteet ovat aiheuttaneet tämän turpeen hinnan korotuksen, niin ei nähdä enää tarpeelliseksi tämän tukijärjestelmän jatkoa. Tässä on kuitenkin mahdollisuus vielä liittyä tähän tukijärjestelmään maaliskuun 15. päivään asti — näin on vielä näillä lämpölaitoksilla mahdollisuus, jos on halu olla mukana — mutta toisaalta tätä tukea ei ole hetkeen tarvittu.  

Arvoisa puhemies! Tässä samassa yhteydessä otan kyllä esille myös sitten tämän metsähakkeen tämänhetkisen tilanteen. Näen, että kaikin voimin meidän pitäisi tukea omaa kotimaista energiaa. Meillä on tällä hetkellä noin miljoonan hehtaarin hakkuurästit olemassa, ja metsässä on hyvinkin paljon energiaa, ja meidän tulisi saada se sieltä ulos. Muun muassa turpeesta on paljon puhuttu tänäänkin, ja näen, että juurikin Kemera-tukien ja muiden tukien kautta me saataisiin tämä kotimainen energia paremmin näille omille lämpölaitoksille.  

Myös toinen asia on tietenkin noussut esille, eli ulkolaisen energian määrä on noussut 10 prosentilla Tullin tilastojen mukaan. Näen tässä sen, että voitaisiin rajoittaa ulkomaisen energian tuloa muun muassa sillä, että vaadittaisiin tältä ulkolaiselta puulta sertifioitua lähteistämistä, mistä puu on tuotu ja hakattu. Tätä on pohdittu jo varmaan 10 vuotta tämän toiminnan tekemiseksi, mutta tämä on oikeastaan enemmänkin näitten eri lämpölaitosten asia, ja toivonkin, että eri kunnalliset ja muut lämpölaitokset ottaisivat tämän asian esille ja käsittelisivät esimerkiksi tätä sertifiointia ja muita keinoja siihen, että käytettäisiin kotimaista energiaa — sitä kotimaista ulkolaisen sijaan.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 240/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.