Senast publicerat 17-02-2022 09:51

Punkt i protokollet PR 10/2022 rd Plenum Onsdag 16.2.2022 kl. 14.00—19.29

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 1/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.2.2022. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

29 § 

Ari Koponen föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ari Koponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 24 nej, 1 avstår; 60 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

36 a § 

Ari Koponen föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ari Koponens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 114 ja, 24 nej, 1 avstår; 60 frånvarande
 

36 j § 

Ari Koponen föreslog understödd av Kaisa Juuso en ny paragraf 36 j § i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ari Koponens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 117 ja, 25 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 127/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2020 rd, 6/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.