Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 105/2016 rd Plenum Fredag 21.10.2016 kl. 13.00—14.37

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2016.