Punkt i protokollet
PR
106
2018 rd
Plenum
Onsdag 24.10.2018 kl. 13.59—17.50
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 12. 
Debatt
17.21
Elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan, säännösteknisesti jo vanhentuneen tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaramerkkidirektiivi. Samalla saatettaisiin kansallisesti voimaan tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus. 
Oikeus tavaramerkkiin antaa haltijalleen yksinoikeuden tiettyyn rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin. Tämä yksinoikeus sisältää myös kielto-oikeuden, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija voi tietyin edellytyksin kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Tavaramerkki on osa elinkeinonharjoittajan omaisuutta, ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti.  
Tavaramerkkilaissa säädettäisiin muun muassa tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisällöstä ja edellytyksistä, tavaramerkin rekisteröinnistä, tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä sekä tavaramerkin loukkauksesta. Laissa säädettäisiin lisäksi yhteisö- ja tarkastusmerkeistä sekä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös eräiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä koskevasta menettelystä, jolla pyritään muun muassa selkeyttämään tavaramerkkirekisteriä ja yhdenmukaistamaan sen tulkintaa.  
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettämis- ja mitätöintimenettelystä ja toiminimen hallinnollisesta kumoamismenettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Nämä uudet hallinnolliset menettelyt tarjoaisivat edullisemman ja nopeamman vaihtoehdon tavaramerkin tai toiminimen kumoamiselle tuomioistuinmenettelyssä. Toiminimen hallinnollisen kumoamismenettelyn lisäksi esityksessä ehdotetaan myös muutoin muutoksia toiminimilakiin. Toiminimilakia ehdotetaan muutettavan siten, että toiminimi olisi mahdollista kumota myös osittain vain jonkin toimialan osan osalta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että toiminimen haltijan tulisi tietyin edellytyksin osoittaa tavaramerkkiä koskevissa väite- ja mitätöintimenettelyissä toiminimensä tosiasiallinen käyttö.  
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sääntelyn ja mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sääntelyn osalta. Lakeja täsmennettäisiin siten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattaisivat myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos ehdotettaisiin tehtävän myös uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomusta koskevaan säännökseen.  
Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2019. Asetuksella säädettäisiin kuitenkin Singaporen sopimusta koskevan lain voimaantulosta. Singaporen sopimusta koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan Suomen osalta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 01-11-2018 15:03