Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 106/2020 rd Plenum Onsdag 2.9.2020 kl. 14.01—15.27

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 55/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
15.24 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämä vaatii laajimman esittelyn näistä tänään käsittelyssä olevista laeista. 

Tässä ehdotetaan muutettavaksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia. Tämä alkuperäinen esitys annettiin jo huhtikuussa vuonna 19, ja se tuli voimaan yli vuosi sitten toukokuun alussa, mutta lain 4 ja 5 §:ää on sovellettu kuitenkin vasta nyt syyskuun alusta lukien, jolloin tapahtui Tullin tilirekisterin käyttöönotto. 

Lain säännöksissä on Tullin tilirekisterihankkeen kehittämisvaiheessa havaittu lakiteknisiä virheitä ja puutteita, joiden osalta lakia on tarpeen muuttaa. Voimassa olevan lain mukaisessa muodossa luovutettavia ja tallennettavia tietoja koskeva sääntely on jäänyt joiltakin osin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. 

Esityksen tavoitteena on selkiyttää pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia korjaamalla laissa havaitut lakitekniset virheellisyydet, toisekseen täsmentää lain määritelmiä ja kolmanneksi selventää eri toimijoiden velvoitteita tiedonhakujärjestelmän kautta luovutettavien ja pankki- ja maksutilirekisteriin tallennettavien tietojen osalta. Lakimuutoksilla edistetään lainsäädännön johdonmukaista soveltamista ja lain tavoitteiden toteutumista. 

Tämä, samoin kuin edellinen lakiesitys, oli annettu vaiheessa, jossa sitten kävi niin, että hallitus ei voinut antaa eduskuntaan näitä esityksiä. Sekä tässä että äsken esittelemässäni laissa voimaantulosäännös on itse asiassa mennyt jo ohitse, eli eduskunta joutuu sitten ratkaisemaan voimaantuloajan sen mukaan, miten nämä lait saadaan voimaan. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.