Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 114/2018 rd Plenum Onsdag 14.11.2018 kl. 14.02

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet

Statsrådets meddelandeSRM 2/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-223064
Förslag om misstroende 13.11.2018
Bilaga 2A
Enda behandling
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen, statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet, presenteras för enda behandlingen. Debatten om meddelandet avslutades i plenum 13.11.2018. 

Under debatten har Toimi Kankaanniemi understödd av Ville Tavio, Kari Uotila understödd av Paavo Arhinmäki och Pia Viitanen understödd av Riitta Mäkinen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 2A]  

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Toimi Kankaanniemis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Pia Viitanens förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagen förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Toimi Kankaanniemis förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 21 nej, 34 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Toimi Kankaanniemis förslag. 
2) Pia Viitanens förslag ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 150 ja, 18 nej, 6 avstår; 25 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Pia Viitanens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 73 nej, 1 avstår; 25 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.