Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 12/2021 rd Plenum Fredag 19.2.2021 kl. 13.00—13.30

5.  Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådets redogörelseSRR 6/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 1/2021 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2021. 

Under debatten har Lulu Ranne understödd av Ville Vähämäki föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1. Timo Heinonen har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Lulu Rannes förslag mot Timo Heinonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Timo Heinonens förslag ”ja”, Lulu Rannes förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 44 ja, 10 nej; 145 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Heinonens förslag. 
2) Utskottets förslag ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.