Senast publicerat 05-06-2021 19:16

Punkt i protokollet PR 120/2018 rd Plenum Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

Regeringens propositionRP 215/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 42-50/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 23/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 22.11.2018. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. Jag ber ledamöterna framställa ändringsförslagen, och jag påminner om att det på en gång är möjligt att framställa alla förslag och understöd som anknyter till samma reservation. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 24.30.66: Momentet ökas med 130 000 000 euro för egentligt utvecklingssamarbete. (Reservation 1) 

2. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 24.30.66: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att höja anslaget till egentligt utvecklingssamarbete." (Reservation 1) 

3. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 29.20.30: Momentet ökas med 190 000 000 euro som statsunderstöd för yrkesutbildning. (Reservation 1) 

4. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 29.20.30: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att förlänga läroplikten och för avgiftsfri utbildning på andra stadiet. (Reservation 1) 

5. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 29.20.30: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att nedskärningarna inom yrkesutbildningen återtas och att det avsätts tillräckligt stora statsandelar för kommunerna så att de kan anordna yrkesutbildning också i fortsättningen.” (Reservation 1) 

6. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 31.10.20: Momentet ökas med 100 000 000 euro för bastrafikledshållning. (Reservation 1) 

7. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 31.10.77: Momentet ökas med 100 000 000 euro för att utveckla trafikledsnätet. (Reservation 1) 

8. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 32.30.01: Momentet ökas med 5 000 000 euro för en förlängning av kommunförsöket. (Reservation 1) 

9. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 32.30.51: Förslag: ”Beslutsdelen i andra stycket 3 punkten i momentets motivering ändras så att maximigränsen på 3 000 sysselsatta personer och lönetaket stryks.” (Reservation 1) 

10. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 32.30.51: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att slopa den i beslutsdelen till moment 32.30.51 angivna begränsningen till 3 000 årsverken för lönesubventioner till aktörer inom den tredje sektorn." (Reservation 1) 

11. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar riktning i sin ekonomiska politik och justerar sin linje för att minska ojämlikheten och stödja de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt." (Reservation 1) 

12. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det finns anslag för en aktiv arbetskraftspolitik, för kompetensprogrammet för unga vuxna och för ett effektivt genomförande av ungdomsgarantin." (Reservation 1) 

13. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer läropliktsåldern och gör utbildningen på andra stadiet genuint avgiftsfri." (Reservation 1) 

14. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart inleder en reform av vuxenutbildningen." (Reservation 1) 

15. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål förelägger riksdagen en kompletterande budgetproposition som till fullt belopp kompenserar de nedskärningar i folkpensionsindexet och de indexbundna förmånerna som gjorts under innevarande regeringsperiod.” (Reservation 2) 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 57 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 57 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 66 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 47 nej, 9 avstår; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Peter Östman /kd och Leena Meri /saf avsåg rösta ”ja”. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 68 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 69 nej; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 90 ja, 70 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 70 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 70 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 69 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 60 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Antero Laukkanen /kd avsåg rösta ”ja”. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 62 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 48 nej, 8 avstår; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 62 nej, 7 avstår; 41 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Sari Tanus /kd avsåg rösta ”nej”. 

Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 63 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 215/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 42—50/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2018. Ärendet slutbehandlat.