Senast publicerat 06-06-2021 13:20

Punkt i protokollet PR 123/2020 rd Plenum Fredag 2.10.2020 kl. 13.00—13.30

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 23/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020.