Senast publicerat 06-06-2021 13:18

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras också här högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
17.21 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi 31.10.2020 asti voimassa olevan väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain voimassaoloa vuoden 2020 loppuun saakka. Tavoitteena on turvata palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan, sekä tukea työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta. 

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksen käsittelyn edellyttämää työmäärää. Säännösten sujuvoittamista koskevat ehdotukset koskevat eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita ja työttömyysetuuden maksamista ennakkona ilman päätöstä. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti jatkettavaksi työttömyysetuuden sovittelun korotettua, 500 euron suojaosaa eli sitä osuutta ansioista, jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta. Samoin ehdotetaan jatkettavan väliaikaista poikkeusta liikkuvuusavustuksen kokoaikatyön työmatkaa koskevaan avustuksen edellytykseen. 

Muutokset lisäävät työttömyysturvamenoa arviolta 11,2 miljoonalla eurolla. Tämä muodostuu pääasiallisesti työttömyysetuuden suojaosan väliaikaisen korottamisen jatkamisesta. Muilta osin muutoksilla arvioidaan olevan vähäisiä taloudellisia vaikutuksia. 

Covid-19-epidemian aikana on työttömyysturvalainsäädäntöön tehty useita muitakin väliaikaisia muutoksia. Nämä muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. Koronakriisin johdosta työttömyysetuuksien saajina on edelleen poikkeuksellisen korkea määrä ihmisiä. Tästä syystä nyt esitettävien määräaikaisten poikkeusten jatkaminen on perusteltua. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivä marraskuuta ja olemaan voimassa väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun. 

17.24 
Merja Kyllönen vas :

Arvoisa herra puhemies! Kiitokset ministeri Pekoselle, että lainsäädäntö on tullut ripeästi tänne eduskuntaan, nyt kun on nähty, että valitettavasti tämä koronatilanne ei tästä olekaan nyt syksyllä helpottanut, niin kuin silloin kevätaikaan puhuttiin, että jos tilanne olisi jo parempi. Kävimme välillä vähän helpommassa hetkessä, mutta nyt on jälleen taistelun paikka, ja siinä tarvitaan myöskin toimenpiteitä sen suhteen, että ihmisten työttömyysturva on asiallinen ja ihmisiä pystytään auttamaan. Toivon tietysti, että näitä uusintoja ei tarvitsisi enää joulun jälkeen tulla, mutta toki toivon, että ministeriössä on vahva varautuminen myöskin jatkon osalta, että pystytään reagoimaan sitten nopeasti tilanteeseen, joka voi muuttua suuntaan tai toiseen. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.